Palvelun sopimus- ja käyttöehdot

Nämä yleiset sopimus- ja käyttöehdot (jäljempänä "käyttöehdot") koskevat Way2Work Oy:n (y-tunnus 3123560-3) tarjoaman, palvelukuvauksessa tarkemmin kuvatun, tietoverkon välityksellä toimitettavan laskutuspalvelun ja sitä koskevan internetsivuston käyttöä.

Määritelmiä

Palveluntarjoajalla tarkoitetaan Way2Work Oy:tä, joka tarjoaa käyttäjälle laskutuspalvelua, jonka avulla käyttäjä voi laskuttaa toimeksiantajaa tekemästään työstä.

Käyttäjällä tarkoitetaan täysi-ikäistä ja oikeustoimikelpoista luonnollista henkilöä tai yli 15-vuotiasta alaikäistä henkilöä, jolla on huoltajan hyväksyntä, joka hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitovaksi taikka yksityistä elinkeinonharjoittajaa.

Jäljempänä palveluntarjoajaan ja käyttäjään viitataan kumpaankin erikseen "osapuoli" ja yhdessä "osapuolet".

Toimeksiantajalla tarkoitetaan joko luonnollista tai juridista henkilöä, joka tilaa työsuorituksen käyttäjältä ja maksaa työsuorituksen hänelle palveluntarjoajan ylläpitämän laskutuspalvelun kautta.

Palvelulla tarkoitetaan osoitteessa www.way2work.fi olevia palveluita, sovelluksia ja ohjelmia sekä verkkosivuston sisältöä.

Sopimuksen synty ja käyttöehtoien soveltaminen

Sopimus katsotaan syntyneeksi ja Käyttäjäehdot hyväksytyksi, kun käyttäjä on rekisteröitynyt palveluun.

Rekisteröityminen on maksutonta.

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin rekisteröityneisiin käyttäjiin sekä henkilöön, jonka rekisteröitynyt käyttäjä on valtuuttanut käyttämään palvelua tai saamaan tietoja palvelusta puolestaan.

Palvelun kuvaus

Palveluntarjoaja tarjoaa käyttäjälle laskutus- ja työkorvauksen maksupalvelua. Käyttäjä voi palvelussa tehdä työsuoritteita koskevia laskuja ja hakea korvattavaksi kulu- ja matkakorvauksia, ateriakorvauksia ja päivärahoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden puitteissa. Käyttäjä voi myös ladata palveluun laskutukseen ja työkorvauksen suorittamiseen liittyviä dokumentteja ja tositteita. Palveluntarjoaja huolehtii Käyttäjän työkorvauksen suorittamiseen liittyvistä toimista kayttäjän palveluun syöttämien tietojen pohjalta. Palvelun käyttäjä ja toimeksiannon saaja ovat itse vastuussa palveluun syöttämiensa ja asiakkaittensa syöttämien tietojen juridisesta oikeellisuudesta.

Työkorvaus ja palvelun käyttömaksut

Työkorvaus suoritetaan käyttäjän valinnan mukaisesti. Työkorvaus ja mahdolliset muut korvaukset maksetaan käyttäjälle tai ne ovat käyttäjän nostettavissa palvelussa sen jälkeen, kun toimeksiantajan maksama suoritus on saapunut palveluntarjoajan tilille. Mikäli käyttäjä on valinnut työkorvauksen maksettavan ennakolta, työkorvaus on nostettavissa pikamaksua koskevissa käyttöehdoissa kuvatulla tavalla. Käyttäjä voi ladata palvelusta sähköisen maksulaskelman hänelle maksetuista suorituksista.

Palvelun käyttömaksut: perusominaisuudet (laskutus-palveluyrityksen palvelumaksut ovat KHO:n päätöksen 2020:123 mukaan arvonlisäverottomia, hintoihin lisatään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero) veloitetaan käyttäjän luoman laskun arvonlisäverottomasta loppusummasta ennen työkorvauksen suorittamista kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Toimeksiantajalta laskutetusta arvonlisäverottomasta summasta suoritetaan lisäksi ennakonpidätys sekä muut soveltuvat lakisääteiset maksut.

Mikäli käyttäjä on valinnut nostavansa työkorvauksen itsenäisesti palvelussa, tulee hänen huolehtia työkorvauken nostamisesta velan vanhentumista koskevan lain puitteissa. Vanhentumisajan laskenta aloitetaan siitä päivästä, jona työkorvaus on tullut kayttäjän nostettavaksi. Palveluntarjoaja muistuttaa käyttäjää vuosittain vanhentuvasta saatavasta ja saatava vanhentuu viiden (5) vuoden kuluttua ensimmäisestä nostopäivästä.

Yrittäjän eläkevakuutusmaksu (YEL)

Käyttäjä on tiettyjen lainsäädännössa määriteltyjen ehtojen täyttyessä velvollinen ottamaan yrittäjien eläkevakuutuksen (YEL), vakuutuksen voi ottaa myös vapaaehtoisesti.

Käyttäjä on velvollinen itsenäisesti selvittämään YEL-velvollisuutensa ja ottamaan YEL-vakuutuksen joko itsenäisesti tai palveluntarjoajan kautta. Palveluntarjoaja toimii sivutoimisena asiamiehenä Fennian YEL-vakuutuksille.

Palveluntarjoaja voi opastaa käyttäjää YEL-velvollisuuden arvioinnissa. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen palveluntarjoajallensa ja vakuutusyhtiölle ilmoittamansa YEL-vakuuttamisen pohjana olevat työtulotiedot ovat oikein. Arvioinnissa on otettava huomioon myös käyttäjän mahdollisesti muualta saama YEL-vakuuttamisen alainen työtulo.

Käyttäjän YEL-vakuuttamisvelvollisuus voi päättyä käyttäjän laskutuksen vähentyessä. Palvelun käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa vuosittaisesta YEL-vakuuttamisesta. Way2Work Oy ei palveluntarjoajana ole vastuussa palvelun käyttäjien YEL-vakuuttamisen valvonnasta.

YEL-vakuuttamisvelvollisuutta koskevien tietojen täsmentyessä tai muuttuessa palveluntarjoaja voi muuttaa tulorekisterimerkintöjä takautuvasti. Mikäli käyttäjä on asetettu ulosottoon, ei mahdollisia ulosmitattuja varoja lasketa uudestaan, ellei viranomaisen määräyksistä johdu muuta.

Myös JUEL- ja MYEL-vakuutetut henkilöt voivat käyttää palvelua. Näissä tapauksissa käyttäjän on joko toimitettava henkilötunnuksensa toimeksiantajalle eläkkeen pidättämiseksi tai annettava toimeksiantajalle todistus YEL-vakuutuksesta. Jos käyttäjä on ulosotossa, hänen ei ole mahdollista alkaa pidättää YEL-maksujaan palveluntarjoajan kautta, vaan hän maksaa mahdolliset YEL-maksunsa suoraan eläkevakuutusyhtiöön.

Sairausvakuutusmaksu

Palveluntarjoaja, Way2Work Oy toimii laskutuspalveluna ja ei peri työnantajan sairausvakuutusmaksuja.

Palvelun käyttäjät ovat itse kokonaisvaltaisessa vastuussa YEL-vakuuttamisvelvollisuudesta ja käyttäjä vastaa itse henkilökohtaisesti paitsi tulevista myös mahdollisista takautuvista sairausvakuutusmaksuista.

Osapuolten vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä sopii työsuorituksesta ja siitä maksettavasta korvauksesta itse kunkin toimeksiantajansa kanssa.

Käyttäjän tulee sopia työsuorituksista kunkin toimeksiantajan kanssa siten, että käyttäjän ja toimeksiantajan välille ei synny työsopimuslainmukaista työsuhdetta. Toimeksiantajan tulee olla tietoinen siita, että lasku maksetaan palveluntarjoajan ylläpitämän palvelun kautta.

Käyttäjän tulee huolehtia sitä, että toimeksiantaja ja mahdolliset muut kolmannet tahot ovat tietoisia palveluntarjoajan asemasta ja vastuiden jakautumisesta osapuolten kesken.

Käyttäjän tulee sopia matkakustannusten korvausten maksamisesta toimeksiantajan kanssa kirjallisesti, mikäli haluaa hakea matkakustannuksia korvattavaksi palveluntarjoajan tarjoaman palvelun kautta. Sopimuksessa tulee määritellä, laskutetaanko matkakustannukset työstä maksettavan korvauksen lisäksi toimeksiantajalta vai sisältyvätkö matkakustannukset toimeksiantajan kanssa sovittuun kokonaiskorvaukseen. Lisaamällä matkakorvauksia palvelussa luomalleen laskulle, käyttäjä vakuuttaa, että näistä matkakorvauksista on sovittu toimeksiantajan kanssa.

Käyttäjän tulee toiminnassaan noudattaa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä, viranomaisohjeita ja näitä käyttöehtoja.

Käyttäjä vastaa itsenäisesti siitä, että hänen tehtäviinsä mahdollisesti liittyvät lakisääteiset vaatimukset liittyen esimerkiksi pätevyyksiin, lupiin tai erityisvakuuksiin täyttyvät.

Käyttäjän tulee sopia työsuorituksensa hinta toimeksiantajan kanssa siten, että laskutetusta summasta seuraava bruttopalkka on kohtuullinen, eikä alita alalla mahdollisesti voimassa olevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa määriteltyjä vähimmäisansioita.

Mikäli käyttäjä käyttää työssään toimeksiantajan työvalineitä, on niistä maksettava toimeksiantajalle markkinaehtoista sopimuksen mukaista vuokraa. Käyttäjä voi maksaa käyttökorvaukset toimeksiantajalle erikseen tai huomioida ne työtä koskevalla laskulla esimerkiksi vähentamällä kustannukset käyttäjälle maksettavasta palkkiosta. Käyttökorvauksen määrän tulee olla selvästi eriteltynä työta koskevasta palkkiosta.

Käyttäjä vakuuttaa olevansa verovelvollinen Suomessa palvelun kautta laskuttamastaan työsta ja vastaa antamiensa tietojen, luotujen laskujen seka kululaskujen oikeellisuudesta ja hyväksyttävyydestä.

Palveluntarjoaja voi edellyttää käyttäjää käyttamään tiettyä apuvälinettä sekä sovellusta laskutuksensa ja kulukorvausten oikeellisuuden todentamiseksi.

Käyttäjä on velvollinen antamaan palveluntarjoajalle ja toimeksiantajalle kaikki tarpeelliset tiedot työsuorituksesta sovitun hinnan maksamiseksi sekä lain mukaisten verojen ja viranomaismaksujen pidättämiseksi.

Käyttäjän on kyettävä tarvittaessa osoittamaan palveluntarjoajalle, että käyttäjä on toimittanut työsuoritteen käyttäjän ja toimeksiantajan välisen toimeksiantosopimuksen mukaan ja riidattomasti, eikä työtä ole tehty hyvän tavan tai lain vastaisesti. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä laskua tai kululaskua, joka on lainsäädännön tai käyttöehtojen vastainen tai laskun perusteet ovat muilla tavoin epäselvät.

Palveluntarjoajalla on oikeus kuitata mahdolliset käyttäjältä olevat saatavansa käyttäjälle maksettavista tilityksistä ennen työkorvauksen suorittamista tai muiden mahdollisten korvausten maksua.

Osapuoltenvälisen suhteen luonne

Tarkennuksena todetaan, että palvelua käytettäessä palveluntarjoajan ja käyttäjän välille ei muodostu työsopimuslain mukaista työsuhdetta.

Way2Work Oy on laskutuspalvelu. Way22Workin kautta laskutettavat työsuoritteet perustuvat palvelun Käyttäjän asiakkaan tilaukseen. Laskutuskausi sovitaan kunkin suoritteen kohdalla erikseen. Palvelun tuottajan ja palvelun käyttäjän välilla ei ole työsuhdetta.

Palveluntarjoajaa ei tulkita käyttäjän työsopimuslain tarkoittamaksi työnantajaksi, sillä palveluntarjoaja ei käytä valvonta- ja työnjohto-oikeutta käyttäjää kohtaan tai voi vaikuttaa käyttäjän suorittaman työn hinnoitteluun, asiakasvalintaan tai työaikoihin.

Palveluntarjoajalle ei myöskään muodostu työoikeuden tarkoittamaa isännänvastuuta käyttäjän työsuorituksista. Palveluntarjoaja on pelkkä työn suorittajan laskutuspalvelu huolehtien ainoastaan käyttäjän työkorvausten suorittamisesta.

Palvelun käytön rajoitukset

Palvelun käyttöön liittyy seuraavia rajoituksia ja kieltoja, jotka käyttäjän on huomioitava:

Palvelun tarjoamisen keskeyttäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen tietylle käyttäjälle, jos käyttäjä on käyttäytynyt lain tai hyvän tavan vastaisesti palveluntarjoajaa tai sen edustajaa kohtaan tai mikäli palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että palvelua on käytetty lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan tai mikäli käyttäjä ei noudata näitä ehtoja ja/tai palveluntarjoajan antamia ohjeita ja kehotuksia.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun toimitus tai käyttö kokonaan tai osittain, jos keskeyttäminen on tarpeen palvelun tai sen osan korjaamista, päivittämistä tai ylläpitoa varten taikka palvelunkäytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi muutoin. Palveluntarjoaja ilmoittaa käyttäjälle keskeytyksestä etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista. lImoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten ohjelmiston päivityksiä.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan edellä tarkoitetuista palvelun tilapäisestä keskeyttämisestä tai sen sisältöä koskevista muutoksista käyttäjälle mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa taikka alentamaan tai poistamaan palvelumaksuja edellä tarkoitetun palvelun tilapäisen keskeytyksen taikka sen sisältöä koskevan muutoksen johdosta.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus on toistaiseksi voimassa siitä alkaen, kun käyttäjä on rekisteröitynyt palveluun. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen päättymään milloin tahansa. Käyttäjätilin voi poistaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan tai osittain, ja keskeyttää palvelun toimittaminen, mikäli palvelun käyttö on ollut kokonaan keskeytettynä yli 12 kuukauden ajan.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittomästi, jos palvelua käytetään näiden ehtojen tai palvelun tarkoituksen vastaisesti tai lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Sopimus voidaan myös irtisanoa päättymään välittömästi käyttäjän lain tai hyvän tavan vastaisen käytöksen johdosta.

Käyttäjän kuoltua kuolinpesä on velvollinen lähettämään palveluntarjoajalle ilmoituksen käyttäjän kuolemasta. Sopimus päättyy käyttäjän kuolemaan. Mikäli käyttäjällä oli kuolinhetkellä riidattomia laskuttamattomia työsuorituksia tai nostamattomia korvauksia, kuolinpesällä on oikeus näihin saataviin.

Palveluntarjoaja avustaa kuolinpesää tilin liittyvien asioiden hoitamisessa saatuaan sekä kopion vainajan virkatodistuksesta että Way2Work Oy:lle osoitetun yksilöidyn valtakirjan, jossa kuolinpesänosakkaat antavat kuolinpesää edustavalle osakkaalle tai kolmannelle henkilölle oikeuden laskuttaa laskuttamattomia työsuorituksia tai muita laskuttamattomia korvauksia vainajan puolesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen, jos siihen on perusteltu syy. Tällaisena syyna voidaan pitää pakottavan lainsaadannon muutosta tai viranomaismääräystä.

Palvelun virheet ja havaittujen virheiden korjaus

Palvelun toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin se on käytännössa mahdollista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen palvelun kuvauksesta olennaisesti poikkeavasta toiminnasta tai muusta virheestä heti sen huomattuaan.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta korjata sellaisia vikoja ja häiriöita, jotka johtuvat käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastattavasta syystä, kuten palvelun virheellisesta käytöstä, huolimattomuudesta palvelun käyttöä koskevien ohjeiden noudattamisessa tai palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, ohjelmistoista, asetuksista, määrityksistä, yhteyksistä tai muista palvelun käyttämisen edellytyksistä.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta korjata kolmannen osapuolen tuottamissa ohjelmistoissa tai rajapinnoissa olevia virheitä.

Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

Osapuolet ovat vahingonkorvausvastuussa toiselle osapuolelle aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä on velvoitettu maksamaan vahingonkorvauksen aiheuttamastaan vahingosta palveluntarjoajalle ja toimeksiantajalle, mikäli hän on aiheuttanut vahingon tai laiminlyönyt velvollisuuksiaan tahallaan tai huolimattomuudesta.

Palveluntarjoajan yhteenlaskettu enimmäisvahingonkorvausvastuu käyttäjälle on rajattu enintään käyttäjältä veloitettuun palvelumaksuun. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa eikä sillä ole korvausvelvollisuutta käyttäjän vastuulla olevista tai muutoin palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja tapahtumista johtuvista kuluista, kustannuksista tai vahingoista.

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta tekijästä, jota ei ole kohtuudella voitu ottaa huomioon ja jonka seurauksia ei kohtuudella olisi voitu välttää ("force majeure"). Tällaisia seikkoja ovat mukaan lukien, mutta rajoittumatta, kolmansien osapuolien ohjelmistoissa tai teknisissä laitteissa, kuten tietoverkoissa esiintyvät ongelmat, virheet tai toimintakatkot.

Mikäli palveluntarjoaja joutuu maksamaan vahingonkorvausta käyttäjän virheen, tämän aiheuttaman vahingon tai tämän tekemän laiminlyönnin johdosta kolmannelle osapuolelle, on Käyttäjä velvollinen korvaamaan maksetun summan palveluntarjoajalle.

Tietoturva

Palveluntarjoaja pitää palvelun tietoturvan riittävällä tasolla. Palveluntarjoaja ei vastaa julkisen internet-verkon tietoturvasta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen internetsivuille esimerkiksi kampanjoiden ja mainosten yhteydessä. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin näiden tietoturvasta tai sisällöstä.

Palveluntarjoaja voi käyttää internetsivuillaan evästeitä ja muita vastaavia tunnisteita verkkosivujen tietosuojakäytännössa tarkemmin kuvatuin tavoin. Evästeiden hyväksymis- ja estämiskäytännöt vaihtelevat kampanjakohtaisesti kuitenkin siten, että evästekäytännöt ovat aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

Tietosuoja

Palveluntarjoaja rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka ilmoitetaan rekisteröitymisen yhteydessä tai palvelua käyttäessä. Tietoja säilytetään asiakassuhteen ajan ja määräajan sen jälkeen. Lisätietoja käyttäjän henkilötietojen käsittelystä löytyy palveluntarjoajan tietosuojaselosteesta.

Palvelun käyttö mahdollistaa sen, että käyttäjä voi kerätä ja tallentaa omien asiakkaidensa henkilötietoja palveluntarjoajan järjestelmään. Käyttäjä on tämän osalta noudatettava soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Palveluntarjoaja toimii käyttäjän tallentamien asiakkaiden henkilötietojen käsittelijänä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä vastaa rekisterinpitäjäna asiakkaidensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja säilytyksen lainmukaisuudesta. Lisäksi käyttäjä vastaa siita, että hanellä on oikeus käsitellä henkilötietoja, toimittaa ne käsiteltäviksi sekä myöntää palveluntarjoajalle oikeus niiden käsittelyyn. Käyttäjä rekisterinpitäjänä vastaa itse yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojaselosteen laatimisesta ja sen asettamisesta oman asiakaskuntansa saataville.

Markkinointi

Palveluntarjoaja voi lähettää käyttäjälle sähköisia hänen asiakkuuteensa ja/tai palvelun käyttöön liittyviä viestejä.

Muutokset ehtoihin

Palveluntarjoaja voi muuttaa palvelun ehtoja ja hinnoittelua tarpeen mukaan ilman käyttäjän erillistä suostumusta. Käyttäjä hyväksyy päivitetyt käyttöehdot jatkamalla palvelun käyttöä.

Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja varaa oikeuden siirtää sopimus ja/tai palvelut joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän suostumusta.

Koko sopimus

Yhdessä nämä käyttöehdot sekä palvelukuvaus ja palvelun hinnasto muodostavat osapuolten välisen koko sopimuksen. Nämä käyttöehdot ovat saatavilla usealla kielellä. Jos kieliversioiden välillä olisi tulkintaeroa, suomenkielinen versio on määräävä.

Mikäli jokin näiden käyttöehtojen sisältäma kohta, ehto tai määritelmä todetaan mitättömäksi tai pätemättömäksi, se ei vaikuta muilta osin käyttöehtojen voimassaoloon tai sovellettavuuteen. Mitätön tai pätemätön ehto taikka määritelmä korvataan uudella, joka on oikeudellisesti mahdollisimman samankaltainen kuin korvattu ehto tai määritelmä.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyydet eivät ratkea neuvottelemalla asia ratkaistaan välimiesoikeudessa Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti menettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiesmenettelyn paikkana on Helsinki ja kielenä Suomi.

Palvelumaksujen määräytyminen

Palvelun sopimus- ja käyttöehdot

Muut palvelumaksut:

Pikapalkka (laskujen rahoituskomissiot):

Laskujen rahoituskomissiot määräytyvät laskun ALV 0 % summasta.

Sopimusehtoien voimassaolo

Nämä sopimusehdot astuvat voimaan 27.09.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi.